Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Sammanfattning: Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. Det saknas dock gemensam styrning för hur digitaliseringen skall ske inom kommunerna, något som resulterar i olika val för olika kommuner. De gemensamma kraven som skall uppfyllas för att få bygglov grundar sig bland annat i BBR 3:1 och 3:2 samt detaljplan och områdesbestämmelser. Det har tidigare gjorts studier med fokus på digitala detaljplaner och möjligheten att pröva BIM-modeller mot dessa krav. I de tidigare studierna undersöktes IFC som filformat för BIM-baserade bygglovshandlingar. I Luleå kommun, som använder den vanliga ansökningstjänsten Mittbygge.se, kommer bygglovshandlingar in i många olika filformat och med varierande kvalitet. Detta kan vara en konsekvens av att det juridiskt saknas tydliga riktlinjer för vad bygglovshandlingar skall innehålla och hur de skall vara utformade. Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga, utvärdera och jämföra de programvaror som Sveriges kommuner använder för att granska och pröva bygglovshandlingar. För att uppfylla syftet undersöktes dagens förutsättningar att digitalt granska och pröva bygglovshandlingar mot utformningskraven för tillgänglighet i BBR 3:1. Genom tolkning och konkretisering av lagtext förenklades de BBR-krav som prövas i bygglovsskedet. En utvärderingsmodell skapades för programvarorna baserat på den konkretiserade lagtexten samt de analoga verktyg som normalt används. Mallen användes för att beskriva och jämföra programvarors tillämpbarhet för granskning och prövning. Dessutom utvärderades programvarornas interoperabilitet med BIM. Bland Sveriges kommuner förekommer minst 5 olika programvaror för ändamålet granskning och prövning, 2 av dessa saknar minst en nödvändig funktion för att pröva en bygglovshandling mot BBR 3:1. De programvaror som enligt utvärderingsmodellen stod ut som bäst lämpade för sitt ändamål var DWG TrueView samt Bluebeam revu. De programvarorna hade samtliga funktioner som eftersöks enligt analysmnodellen samtidigt som de kan hantera bygglovshandlingar på flera olika BIM-nivåer. Med programvaran Solibri Model Checker är det möjligt att i viss mån pröva BIM-modeller automatiskt mot lagkrav. Mjukvaran är dock beroende av avancerade BIM-modeller snarare än bygglovshandlingar, något som skulle göra bygglovsansökan orimligt svårt för medborgare. Dessutom finns det svårigheter med att automatisera bygglovshantering då vissa bedömningar behöver göras utifrån mjuka värderingar. Digitaliseringen inom bygglov har kommit igång i majoriteten av Sveriges kommuner. I vissa kommuner har medborgarna och företagen inte hunnit anpassa sig till kommunernas digitala bygglovshantering ännu. I andra kommuner har man precis börjat ta emot digitala bygglovshandlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)