Fysisk aktivitet i förskolan - En kvalitativ studie kring förskollärares syn och förhållningssätt gällande fysiskt aktivitet och rörelse som påverkar barnens inlärning, koncentration och självkänsla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Caroline Hansson; Sara Hansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Fysisk aktivitet är något som vi pratar om dagligen, både inom förskollärarprogrammet samt politikerna. Barns fysiska hälsa har en stor påverkan på barns välmående, det stillasittande samhället som växt fram har redan vid människans unga år en stor påverkan på sin hälsa. Det är inte bara barns hälsa som påverkas av att samhället blivit mer stillasittande utan även den övriga utvecklingen hos människan. Med denna studie vill vi ta reda på vilken syn olika förskollärare har på fysisk aktivitet och vilken påverkan de tror det har på barns utveckling. Arbetar de med att främja fysisk aktivitet i förskolan och skapa ett mer fysiskt aktiva barn, och vilka kunskaper de egentligen finns när det kommer till fysisk aktivitet kopplat till utveckling. Vi kommer att undersöka det med hjälp av den kvalitativa metoden genom att intervjua tre olika förskollärare som arbetar på olika förskolor. Vi kommer även att använda oss av observationer för att skapa ytterligare trovärdighet i studien. Fokusen kommer att ligga på synen och inte vad som är rätt eller fel, läroplanens inverkan kommer att vara en del av undersökningen. Med hjälp av John Deweys och Lev Vygotskijs teorier kommer vi att försöka förstå vårt resultat. Det vi har kommit fram till är att förskollärarna har större kunskap än de tror och jobbar ofta med fysisk aktivitet utan att egentligen ha det i åtanke från början. Något som vi kan se som ett problem är att förskollärarna hade behövt lite djupare kunskap kring varför den fysiska aktiviteten är viktigt för barnens inlärning, koncentration och självkänsla. Med hjälp av den djupare kunskapen kunna ge barnen ännu bättre förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)