KBT med svagbegåvade klienter: ett tillvägagångssätt för konceptualisering och behandling

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan idag erbjuda evidensbaserade behandlingar för de flesta psykiska sjukdomar, men har inte utvecklats systematiskt för svagbegåvade personer med psykiska besvär. Individerna i denna osynliga befolkningsgrupp är emellertid extra sårbara för psykisk ohälsa pga sina sociala livsvillkor, samt sina psykobiologiska förutsättningar. Med stöd i forskning om KBT för lågbegåvade personer formuleras och prövas i detta arbete ett tillvägagångssätt för KBT för svagbegåvade. Utgångspunkten är att behandlaren först måste undersöka klientens kognitiva begränsningar och utvärdera dennes förmåga att arbeta kognitivt. Den individuella fallformuleringen kan då integrera alla klientens förutsättningar, och enkla kognitiva interventioner kan väljas ut och anpassas därefter. I en fallstudie prövas detta tillvägagångssätt i form av en manualiserad kartläggning och en anpassad kognitiv intervention kring negativa automatiska tankar. Resultaten visar att klienten bara kan tillgodogöra sig delar av den kognitiva interventionen. Författaren drar slutsatsen att svagbegåvade klienter för sin inlärning behöver rikligt med tid och repetitioner, konkreta och upplevelsebaserade tekniker, samt träning i att överföra nya förmågor till sin vardag. För att svagbegåvade personer ska kunna få tillgång till KBT behövs forskning om målgruppen och utbildning av terapeuter i anpassad kartläggning och teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)