Medieframställningar i realityserier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att studera realityserier som socialt konstruerat fenomen ur deltagarperspektiv. I uppsatsen ville vi ta reda på hur tidigare deltagare i realityserier uppfattar sig själva och sin medverkan. Detta har vi gjort genom att gå djupare in på hur de själva anser att de framställt sig i serierna, om deras mediala framställning blivit påverkad av producenterna under och efter deras deltagande och hur påverkade de i efterhand blivit av sin medverkan. Studien är baserad på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med fem tidigare realityseriedeltagare från olika svenska realityserier. Intervjuerna har vi sedan analyserat med hjälp av framför allt Hills och Goffmans teoretiska perspektiv rörande roller, framställning och autencitet. De huvudsakliga resultat vi kommit fram till är att deltagarna inte anser att de aktivt spelar en roll under inspelningen men att de oftast velat och önskat att de ska framstå på ett visst sätt inför tittarna. Ofta har producenterna av realityserien varit avgörande när det kommer till deltagarnas framställning i den slutgiltiga mediekonstruktionen. Producenterna har påverkat mediekonstruktionen genom tips och råd på hur deltagarna ska agera under inspelningarna eller genom att de klippt programmen på ett visst sätt. Dessutom visar studien på att realityseriens inspelningslängd och graden av påverkan från producenterna är faktorer som spelar en avgörande roll i hur deltagaren påverkas av sin medverkan i efterhand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)