Målstyrning av arbetsgrupper : en väg till empowerment?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i organisationer väcktes då vi för första gången besökte det studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till Cuppsatsen. Vi visste att det aktuella företaget arbetade med målstyrda grupper och ville därför veta mer om detta eftersom vi trodde att det kunde vara ett intressant ämne för en uppsats. Allt eftersom företagets representanter berättade tyckte vi dock att vi kände igen mycket från vår studie av empowerment. Därför började vi på fundera på hur en intressant frågeställning som inkluderade begreppen "empowerment" och "målstyrda grupper" kunde se ut. Dessa funderingar ledde fram till syftet nedan. Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera målstyrning med avseende på huruvida det härigenom skapas förutsättningar för individer i arbetsgrupper att uppnå empowerment. Metod: Deduktiv, kvalitativ undersökning genom litteraturstudie samt insamling av empiriska data via arbetsdagböcker och intervjuer. Huvudresultat: Målstyrning tycks kräva en viss kunskap om empowerment för att kunna fungera optimalt samtidigt som det i sig skapar vissa förutsättningar för detta. Arbete i målstyrda grupper skulle kunna fungera som ett sätt att uppnå empowerment för individerna i arbetsgrupperna, dock inte utan någon kunskap om empowerment. Studien skulle kunna tjäna som underlag för framtida forskning inom ämnet organisationsutveckling där fokus ligger på empowerment och/eller målstyrning. Nyckelord: "Empowerment", "Målstyrda grupper", "Målstyrning" och "Teamwork"

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)