Styrmedlens outtalade politik

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur en analys av politiska styrmedel kan blottlägga outtalademålsättningar hos ett politiskt område. Styrmedel är det offentliga systemets instrument för attrealisera olika politiska mål; de presenteras ofta som neutrala verktyg, men i själva verket ärde präglade av värdeladdade antaganden och djupt politiska till sin natur. Häri finns enkontrast som gör att deras utformning kan avslöja outtalade målsättningar inom ett politisktområde. Uppsatsen är en fallstudie som tillämpar styrmedelsteori på det kulturpolitiskalandskapet i New Orleans, USA. Offentliga företrädare i staden har länge använt kultur somett ekonomiskt tillväxtmedel för att öka dess attraktionskraft och uppsatsen erbjuder enempirisk djupdykning i hur New Orleans kulturpolitiska styrmedel förhåller sig till detta.Det material som studerats är dels själva styrmedlen i form av offentlig dokumentation ochdels djupintervjuer med kulturpolitiska företrädare i staden. Ett flertal offentligaorganisationer ingår i materialet, vilket innefattar en bred samling kulturuttryck såsom film,arkitektur och måleri. För att utröna styrmedlens outtalade målsättningar används sociologiskstyrmedelsteori som fokuserar på den värdeladdade maktutövning deras utformningsignalerar. Resultaten sätts i kontext med hjälp av centrala begrepp från kulturpolitiskforskning.Uppsatsens resultat tydliggör att New Orleans dominerade kulturpolitiska styrmedel är olikaformer av tillstånd och skatteincitament. En tydlig tendens i materialet är att vissa målgrupperav kulturutövare gynnas i högre grad än andra, då de styrmedel de blir föremål för är mervälvilligt utformade. Detta tar sig huvudsakligen uttryck i hur styrmedlen fördelar belöningaroch bördor. En förklaring till detta står att finna i kulturutövarnas ekonomiska resursstyrka:desto mer resurser målgruppen har, desto välvilligare kulturpolitiska styrmedel tenderar de attmöta.Uppsatsen visar att det finns värdeladdade antaganden och målsättningar i New Orleanskulturpolitiska utformning som inte framgår av offentlig dokumentation. Stora delar avstyrmedlen som studerats är tydliga exempel på traditionell amerikansk kulturpolitiskutformning, vilken karaktäriseras av decentralisering och ett undvikande av direkt offentligfinansiering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)