Kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid vård av personer med annan kulturell bakgrund : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Migration ökar i hela världen och det svenska samhället omformas från ett samhälle med ett fåtal etniska inslag till ett samhälle med över hundra nationaliteter, språk och många religioner. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. Vårdpersonal tycker att det är svårt att bedöma, förstå och vårda personer från andra kulturer. Syftet med arbetet är att belysa kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid omvårdnad av person med annan kulturell bakgrund. En litteraturstudie gjordes och den är baserad på åtta vetenskapliga artiklar och materialet bearbetades genom en innehållsanalys. Resultatet visar att det finns kulturella skillnader och problem vid omvårdnad av personer med en annan kulturell bakgrund. Annorlunda sjukdomsbeteende, betydelse av mat, relation mellan familjemedlemmar, anhöriga och vänner, syn på könsroller, attityder till olika medicinska behandlingar och hjälpmedel präglas av kulturen. Problem och svårigheter vid omvårdnad av personer med annan kulturell bakgrund uppstår p.g.a. brist på kunskaper om olika kulturer och kommunikationssvårigheter. Resultatet visar på behov av transkulturell utbildning i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)