En säker arbetsplats : hur ett entreprenadföretag i framtiden kan minska antalet arbetsplatsolyckor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och det är fortfarande många som råkar ut för olyckor trots hårdare regler och bättre säkerhet. Arbetsolyckor är idag fortfarande ett problem och ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt på arbetsplatser. Syftet med examensarbete var att undersöka hur branschen jobbar för att motverka de vanligaste orsakerna till att en olycka sker och hur byggbranschen i framtiden kan minimera risken för att en person skadas på byggarbetsplatsen.   Underlaget till examensarbetet var en litteraturstudie om hur Wästbygg arbetar med säkerhet idag och hur Arbetsmiljöverket arbetar med att förbättra villkoren för yrkesarbetaren, samt vem som bär ansvaret på byggarbetsplatsen. Mycket arbete har lagts på att studera lagar, regler och rutiner för säkerhetsarbete för att kunna se vad som gäller med ansvar, förpliktelser och krav. Litteraturstudien kompletterades med intervjuer och en enkätundersökning för att se hur tjänstemän och yrkesarbetare tänker kring arbetsmiljö.   Intervjuer och enkätundersökningen visar på att stress och slarv är bakomliggande orsaker till att olyckor sker på en byggarbetsplats, men även att det finns ett beteende som påverkar säkerheten där en arbetare ibland inte tänker på konsekvenserna. Respondenter ansåg att det finns mer att göra gällande säkerhetsarbetet och mer information behövs. Rapporten visar att det finns skillnader i hur en yrkesarbetare och en tjänsteman ser på problem med säkerhet och olyckor.  De två största förbättringsområdena är kommunikationen mellan de som arbetar och tillbudsrapportering. Förslagsvis bör information om risker på arbetsplatser kontinuerligt lyftas fram för att ingen ska fastna i rutiner och bli säkerhets-blind. För att göra tillbudsrapporteringen bättre kan ett nytt och smidigare system provas, men även här krävs mer informationen om vikten i att rapportera tillbud.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)