Spänningen mellan Nätverk & Meriter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Danishmand Arina; Lindskog Emma; [2022]

Nyckelord: Merit; Nätverk; Akademin;

Sammanfattning: Inom den vetenskapliga akademin finns en stark tradition av att rationellt förlita sig på meriter. Tidigare forskning har dock påpekat att det kan finnas en fara i att inte ifrågasätta meriters rationalitet. Vi ser problematiken med att nätverkets betydelse kommer i skymundan och att dess betydelse inte får en förklaring. Flertalet artiklar i denna uppsats lyfter att det kan finnas en fara i att blint lita på meriters rationalitet. Genom att synliggöra 10 forskares upplevelser från två olika institutioner, fem forskare från Karolinska Institutet samt fem forskare från Biomedicinskt Centrum kan en mer verklighetsförankrad bild av akademin förtydligas. Den metodologiska ansatsen som använts är intervjuer genom en fenomenologisk konventionell induktiv metod. Syftet i vår uppsats har vi att jämföra hur forskare på KI och BMC upplever reproduktionen av meriter i det vardagliga arbetslivet. För att kunna förverkliga forskningsidéer krävs finansiering, forskarna som intervjuas beskriver de utmaningar de bemött för att kunna få sina forskningsanslag beviljade. Som teoretiska begrepp för att analysera vårt insamlade material använde vi oss av Bourdieu, P. & Boltanski, L.(1986) om förhållandet mellan produktionssystemet och reproduktionssystemet samt Bills (2003) idé om humankapital. Resultatet av jämförelsen av båda institutionerna visar sammanfattningsvis liknande upplevelser i hur nätverk och meriter samspelar med varandra. Inom akademin finns krav på utbildningsmeriter kontinuerligt under arbetslivet för att kvalificera sig i det akademiska fältet. Vidare visar forskarnas svar att de meriter de innehar påverkar deras image och prestige. Hur väl man är omtyckt av andra forskare styr vilket nätverk de får tillgång till. Vidare påvisades strukturer inom akademin som påverkar kvinnliga forskare samt forskare med utländsk bakgrund ofördelaktigt. Avslutningsvis visar vårt resultat att faktorer som hög konkurrens samt begränsad mängd anslags resurser påverkar framgången i forskarnas karriärer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)