Boksamtal som pedagogiskt verktyg : En aktionsforskningsstudie om hur elever visar läsförståelse under lärarledda boksamtal utifrån skönlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Att kunna läsa och ha god läsförståelse är nödvändigt för att bemästra de krav som ställs i samhället. Tidigare forskning visar att elevers läsförståelse försämrats det senaste decenniet. Vidare har studier uppmärksammat att elevers intresse för läsning har minskat. Ett arbetssätt för att främja läsförståelse och som även har visat sig vara lustfyllt är boksamtal. Syftet med aktionsforskningen är att bidra med kunskap om boksamtal som ett arbetssätt för bearbetning av skönlitteratur. Frågan som avses besvaras med hjälp av studien är: Hur visar elever i årskurs två läsförståelse under lärarledda boksamtal utifrån skönlitteratur? Studien är utförd på två klasser i årskurs två, där totalt 39 elever deltog. Empirin samlades in med hjälp av videoinspelning som därefter analyserades. Analysen utmynnade i fyra kategorier: läsförståelse genom att besvara faktafrågor, läsförståelse genom att göra inferenser, läsförståelse genom att associera till egna erfarenheter och läsförståelse genom att ställa frågor. Studiens centrala slutsats är att dialogen under boksamtalen var betydelsefull då den bidrog till en djupare diskussion om bokens innehåll samt var till hjälp för att reda ut oklarheter i texten. Förhoppningen med denna studie är att väcka nya tankar och inspirera pedagoger till att använda boksamtal i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)