Har välmående individer i arbetslivet gemensamma beteendemönster? En strävan mot ett holistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att jämföra självskattade beteendemönster hos yrkesverksamma människor med lägre respektive högre grad av självskattat psykiskt välbefinnande. Utgångspunkten var holistisk där flera dimensioner togs i beaktning för att se huruvida det fanns gemensamma beteendemönster vad gäller arbete, tillgänglighet, återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Studien har en kvantitativ ansats. För att mäta nivån av psykiskt välbefinnande användes General Health Questionnaire 12 och för de fem dimensionerna konstruerades frågor som byggde på tidigare teorier inom arbetslivsforskning samt rekommendationer från Folkhälsoinstitutet. En internetenkät skickades ut till ett företag med 455 anställda (n = 455), varav 205 besvarade enkäten. För att jämföra självskattade beteendemönster hos människor med högre respektive lägre psykiskt välbefinnande delade en median split (Md = 27.17) in alla individer i två grupper. På grund av normalitetsavvikelser utfördes fem icke parametriska Mann-Whitney U Test mellan den högre och den lägre gruppen av psykiskt välbefinnande, för respektive dimension. Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader i beteendemönster mellan grupperna inom dimensionerna arbete (r = 0.5), tillgänglighet (r = 0.3) och återhämtning (r = 0.2), men inte kost (r = 0.12) och fysisk aktivitet (r = 0.07).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)