Om inbördeskrig

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. 2004) och Fearons (2004) teorier kring inbördeskrig, men vi har även formulerat egna hypoteser som vi prövar. Materialet utgörs av data från QoG-databasen (Quality of Government). Resultatet visar att lingvistisk fraktionalisering och befolkningsmängd påverkar konfliktlängden positivt. Medan socioekonomisk utveckling har ett negativt samband. En intressant slutsats är att hög lingvistisk fraktionalisering bidrar till längre konfliktlängd och att hög religiös fraktionalisering däremot ger kortare konfliktlängd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)