Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. Många patienter lever med konstant smärta orsakad av bensår och det är distriktssköterskans ansvar att hjälpa patienten, vilket gör att distriktssköterskan är i behov av att hålla sig a jour med kunskapsläget. Dessa anledningar gör det betydelsefullt att sammanställa forskningsläget gällande medicinsk honung som behandlingsmetod i samband med sårvård och även patienternas upplevelser. En översikt kan utgöra underlag för beslut om användning av medicinsk honung i den kliniska verksamheten men även vägleda vidare forskning. Syfte: Syftet med denna översikt är att belysa hur patienter upplever vid behandling av bensår med medicinsk honung. Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att bilda en överblick över tidigare genomförda studier inom det berörda området. Resultat: I flertalet av studierna framkom det att patientens lidande beträffande smärtan minskade. Betydelsen av en holistisk syn på patienter med bensår är stor. Slutsats: Medicinsk honung kan möjligen vara ett alternativ till konventionella förband. Översiktens resultat visar dock att forskning är bristfällig vad det gäller patientperspektivet och att vidare forskning krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)