Prognostisering av försäljning på andrahandsmarkaden för bilar : En tidsserieanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

Författare: Pontus Berglund; Oscar Jagermark; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Prognostisering är ett essentiellt verktyg för företag vid beslutsfattning inom flera områden. Kapacitetsplanering  är ett av dessa och vi har i det h är arbetet analyserat hur företaget KVD Kvarndammen AB b ör använda prognoser för att tillämpa en optimal strategi inom kapacitetsplanering. Vi har tillämpat olika modeller inom tidsserieanalys såsom AR, MA och ARMA för att skapa en prognos ett år framåt för total försäljning av begagnade bilar i Sverige. Resultatet av tillämpningen visar att en modellering med en ARMA-baserad tidsseriemodell är genomförbar och indikerar att en prognos kan förbättras med en sådan metod jämfört med en icke-tidsseriebaserad modell. De största skillnaderna mellan de applicerade modellerna var inte mellan AR-, MA-, eller ARMA-modellerna, utan snarare vilken typ av förbehandling av data som användes, där differentiering gav bäst resultat. Vi kom även fram till att KVD bör använda sig utav en chase demand-attityd och mer specifikt en match demand-strategi för att optimalt planera sin kapacitet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)