Höjdmätningssystem : Analys av sensorer för höjdmätningssystem till truckar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Sammanfattning:

BT Products AB ingår i Toyota-koncernen och är världsledande inom trucktillverkning. BT har flera dotterbolag i olika delar av världen som tillverkar truckar, t ex Raymond i USA. Några av de BTtillverkade truckarna har ett höjdmätningssystem. Detta höjdmätningssystem är till för att underlätta för föraren att positionera gafflarna i höjdled. Föraren måste aktivt ge styrsignal för att en höjdrörelse skall tillåtas. Dagens system på BT: s RR truckar mäter endast huvudlyftet. Syftet med examensarbetet är att undersöka konkurrentlösningar och befintliga system, studera maskindirektiv och standarder samt att sätta sig in i höjdmätningssystemets  användningsområde. I examensarbetet ingår även att utreda lämpliga typer av sensorer som kan användas i befintliga systemet eller i ett alternativt system. Denna lösning skall jämföras med det befintliga systemet som har hög tillförlitlighet och har en rimlig kostnad. Slutligen skall lösningen testas på truck och dokumentera lösningens fördelar och nackdelar.

Examensarbetet avgränsas till undersökningar, utvärderingar och tester av sensorer och möjliga sätt att utföra höjdmätning på truck. Den valda lösningen kommer i detta arbete inte att installeras i trucken utan endast utföras experimentellt. Alternativa lösningar till det valda höjdmätningssystemet kommer ändå att presenteras.

De metoder som använts i examensarbetet är BT: s nyckel för riskanalys och delar av Hubkas utvecklingsprocedur. Testutföranden är beskrivna i provjournaler och är bifogade i rapporten. Examensarbetet är utfört på ett systematiskt sätt enligt teorier av Vladimir Hubkas och Mogens Myrup Andreasens utvecklingsprocedur. Först gjordes en faktainsamling om givare, konkurrentlösningar och det befintliga systemet. Därefter sammanställdes en kravspecifikation utifrån teorier från Hubkas samt maskindirektiv för höjdmätningssystemet. Ett antal olika sätt att mäta lyfthöjden togs fram för de olika givartyperna. Med hjälp av datummetoden jämfördes de olika givarna mot sensorlagret från SKF i det befintliga höjdmätningssystemet. Utifrån resultatet av datummetoden rangordnades givarna, och tillsammans med respektive mätsätt kunde de lämpligaste höjdmätningssystemen fås fram. Med hänsyn till att bristerna i det befintliga systemet inte behandlades med datummetoden omvärderades framtagna mätsystemen mot bristerna för det befintliga systemet.

Resultatet blev att mäta hela lyfthöjden på gaffelvagnen och att använda en och samma givare. De båda valda alternativa givartyperna utsattes för undersökningar samt testades på truck. En del svårigheter som kvarstår är inbyggnaden i stativet eller på gaffelvagnen. En lösning är att placera draw-wiren i utskjutningsvagnen och leda ut wiren mellan stativpelarna. Wiren vinklas sedan upp i stativet med hjälp av ett styrhjul och fästs i gaffelvagnen. Även om lasern medför ett bra säljargument är en billig laser för långsam för att ingå i ett höjdförvalssystem. Dessutom klarar lasern inte av miljötålighetskraven. Övriga mätsystem som inte mäter hela lyfthöjden ärver de brister som det befintliga systemet har. Det andra i arbetet framtagna systemet med en draw-wire trumma är dyrare än det befintliga.

Slutsatsen blir dock att om BT tar fram ett alternativt system för att mäta höjd bör man konstruera en egen wire trumma samt integrera SKF: s sensorlager.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)