Från klient till kund? : En kvalitativ studie om revisorns oberoende utifrån ett klient- och kundfokus

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Revisorns oberoende tycks ständigt bli ifrågasatt vid kriser och skandaler. Revisionsbranschen har på senare år kommersialiserats och revisorns professionella ansvar innefattar numera andra områden än de traditionella, vars inverkan på revisorns oberoende det råder delade meningar om. Röster har också höjts om att själva begreppet oberoende bör bytas ut och ersättas av ett annat. Kopplat till oberoendefrågan ifrågasätts även huruvida begreppet klient eller kund bör användas som benämning för det granskade företaget, där klient kan kopplas till professionalism och kund till kommersialism. Syfte: Syftet med denna studie är att utforska hur revisorns oberoende uppfattas utifrån ett klient- och kundfokus. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod med i huvudsak en induktiv ansats. Empiri har samlats in genom dels semi-strukturerade intervjuer med revisorer från Big 4, dels en dokumentstudie med material från organisationer och myndigheter. Empirin har sedan analyserats genom begrepps- och innehållsanalys. Slutsats: Oberoendet beskrivs utifrån begrepp såsom självständighet, opartiskhet, förtroende, objektivitet, professionell skepticism och integritet. Den enskilda revisorn tycks ha en mer utförlig uppfattning av oberoendets innebörd än vad som kommuniceras utåt, vilket tyder på att det behövs en tydligare definition för att skapa förståelse från samhällets sida. I motsats till vad teorin säger pekar praktiken på att det råder en samstämmighet mellan kundbegreppet och professionalism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)