Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringens frammarsch går rekordartat framåt vilket inte barapåverkar individer utan även yrken. Från 40-talet till dagens samhälle har datorer utvecklatsoch automatiserat människors arbete. På grund av digitaliseringen harredovisningskonsulternas yrke förutspåtts försvinna.Syfte: Det huvudsakliga syftet är att se om redovisningskonsulter ser en skillnad i hur derasarbete har sett ut tidigare jämfört med hur det ser ut idag på grund av digitaliseringen. Hurupplever redovisningskonsulterna förändringen? Ser de digitaliseringen som ett hot för derasframtida yrke och hur tror redovisningskonsulterna att yrket kommer se ut i framtiden?Dessutom vill vi undersöka om det finns någon skillnad mellan två olika byråer.Avgränsningar: Nio stycken redovisningskonsulter på två olika byråer har intervjuas. Platsenför val av byråer begränsades till Göteborgsområdet. Vi avgränsar oss från 70- och 80-tal tillframtiden för redovisningskonsulter som jobbar just nu.Metod: För att få svar på hur digitaliseringen påverkar redovisningskonsulters arbete har vigenomfört nio stycken semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer transkriberades sedanför att få ut den empiri som vi analyserat med hjälp av en litteraturgenomgång.Resultat och slutsats: I denna uppsats kan vi påvisa att redovisningskonsulters arbetepåverkas av digitaliseringen och att arbetet kommer förändras mot en mer rådgivande roll.Kundrelation och förmågan att kunna arbeta i realtid blir en viktigt omställning med tanke pådigitaliseringen. Redovisningskonsulterna ser inte digitaliseringen som ett hot för deras yrke,samtidigt förklarade de att vikten ligger i att vara uppdaterad till aktuell teknik. Uppsatsen taräven upp att större byråer näst intill helt har digitaliserat sig vilket inte mindre byråer har gjort.Detta påverkar kunderna hos respektive byrå.Förslag till vidare forskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att se huruvidakunderna upplever att de fortsatt behöver en redovisningskonsult eller inte, framförallteftersom deras bokföring förväntas automatiseras. Vi tycker även det vore intressant att se hurkopplingen mellan digitaliseringen hos byrån och digitaliseringen av kunden ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)