Sametingen och deras inflytande på policyprocesser

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Både Norges och Sveriges regeringar har skapat sametingen i syfte att inkludera samerna i rikspolitiken. Det är dock oklart hur mycket sametingen kan påverka den faktiska politiken. I den här studien utgår vi ifrån teorier om intresseorganisationers möjlighet till inflytande och applicerar dessa på sametinget. Genom en fallstudie av processen bakom ländernas minerallagstiftning har vi studerat några egenskaper som kan ha betydelse för policyprocessens utfall. Vi fann att sametingens förhållande till regering och vilka politiska uppdrag sametingen tilldelas är avgörande för deras inflytande på policybeslut. Resultatet är inte bara relevant för kunskap om sametingen, utan även för intresseorganisationers möjligheter att påverka policybeslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)