Allätande zombie med reflexivt habitus? - en studie om klass, habitus, individualisering och reflexivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Klass som sociologiskt fenomen har blivit allt mer ifrågasatt i det senmoderna samhället. Anthony Giddens och Ulrich Becks teorier om reflexiv modernitet har ytterligare satt begreppet på sin spets. Men Pierre Bourdieu och hans anhängare menar att vi än idag inte är så fria ifrån strukturer som ”Death of Class” teoretikerna menar. Syftet med uppsatsen är att analysera om vi verkligen blivit mer individualiserade och reflexiva i det senmoderna samhället. Under uppsatsens gång kontrasterar jag Becks, Giddens och Bourdieus teorier om social reproduktion, social förändring, habitus, individualisering, strukturer och reflexivitet. Eftersom individualiseringsprocessen är svår att operationalisera har jag valt att göra en relationell studie där jag jämför i vilken grad västerländska samhällen är avtraditionaliserade, emanciperade och vart kulturell konsumtion och livsstilar är mest pluraliserade som ett mått på individualisering. Becks och Giddens teorier styrks genom empirisk data medan Bourdieus teorier får det allt svårare att förklara klass i det senmoderna samhället. Men även om jag själv är kritisk till Bourdieus teorier menar jag att man måste uppdatera Bourdieus teorier genom att hybridisera hans habitus teori med Becks och Giddens reflexivitets teorier. Jag tror att klass än idag strukturer människors vardag i den reflexiva moderniteten och att reflexivitet hänger samman med dispositionerna i habitus

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)