Skräddarsydda träd : trädskulptering i offentlig miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Människans nära relation till träd genom historien har medfört att träd kan ha stor symbolisk betydelse och ofta tillskrivas emotionella värden. Enstaka träd kan framkalla en känsla av tillhörighet och identitet. Denna sociala aspekt på träd är i ljuset av tätare städer och ökande exploatering värd att ta till vara på och utveckla. Ett sätt att göra det på är att använda sig av ett konstnärligt angreppssätt i arbetet med träd och konstformen trädskulptering är ett sådant. Den utövas genom att stammar och grenar formas på träd för estetiska eller praktiska syften och förenar ekologi och konst på ett unikt sätt. Skräddarsydda träd kan tillföra offentliga miljöer estetiska och sociala kvalitéer som inte går att uppnå på annat sätt. Syftet med detta arbete är att undersöka och presentera hur förutsättningarna för att använda sig av skulpterade träd i gestaltningen av offentliga miljöer ser ut och sedan analysera hur förutsättningarna kan optimeras. Detta sker genom litteraturstudier och intervjuer med framträdande utövare av konstformen. Den övergripande ambitionen är att kartläggningen ska ge en överblick och tillhandahålla ett underlag för landskapsarkitekter som vill använda sig av skulpterade träd i sitt gestaltningsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)