Skönlitteraturundervisning i svenska som andraspråk : Fyra lärares uppfattningar om sina arbetssätt med skönlitteratur i svenska som andraspråk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker hur skönlitteraturen används av fyra lärare som undervisar såväl vuxna invandrare som unga gymnasieelever i svenska som andraspråk, utifrån lärarnas perspektiv. Den fokuserar på lärarnas sätt att välja och förbereda arbetet med skönlitteratur, samt på deras sätt att arbeta med läsning. Studien är kvalitativ och består av fyra semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen samt Cummins studier om litteraturundervisning i svenska som andraspråk (2017). Resultatet visar att de här teorierna, strategierna och metoderna delvis motsvarar lärarnas uppfattningar om hur de undervisar eftersom även i de fall där lärarna inte direkt känner till begrepp eller teorier tillämpar de dessa med variationer. Resultatet belyser också att en djupare kännedom om teorierna, strategierna och metoderna om skönlitteraturundervisning skulle hjälpa lärarna att tillämpa dem i klassrummet. Det pekar även på behovet av att mer forskning genomförs på området skönlitteraturundervisning i svenska som andraspråk, vilket i förlängningen även skulle leda till ökade möjligheter till fortbildning för lärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)