"Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

Detta är en Magister-uppsats från Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Sammanfattning: Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. Genom en ecklesiologisk fältstudie där Teologins fyra röster får styra vilket material som samlas in avtäcks och analyseras den ecklesiologi som kyrkan bär på. Studiens slutsats är att den ecklesiologi som framträder genom Huddinge församlings diakoni är starkt relationellt betonad. Resultaten pekar också mot att människors kristna självförståelse inte formas som ett resultat av en kognitiv process utan genom att kristen tro praktiseras och förkroppsligas genom handling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)