Humanitär intervention - ett moralfilosofiskt perspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I vår uppsats har vi försökt utreda om det utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv är rätt eller fel att utföra en humanitär intervention. För att försöka göra detta har vi studerat kosmopolitimens, kommuniarismens och pacifismens syn på frågan för att hitta olika argument för och emot, och vi har studerat både originalverk och sammanfattande texter. Vi har tittat på brister i tänkarnas egna resonemang och även ställt de olika moralfilosofiska skolorna emot varandra. Resultatet var för oss delvis oväntat. Detta då kommunitarismen och kosmopolitismen brukar ses som varandras motpoler, men det visade sig utifrån vår analys att nästan alla de tänkare vi studerat inom dessa två skolor var emot eller ställde sig tveksamma till humanitär intervention av olika anledningar. Pacifismen visade sig, som vi trott på förhand, ställa sig kritisk till humanitära interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)