Språkstörning hos elever som har svenska som sitt andraspråk

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur lärare vid några grundskolor beskriver de tillvägagångssätt som används för att identifiera och följa upp eventuell språkstörning hos elever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten är forskningsfrågorna: Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att följa upp elevers andraspråksutveckling? Hur beskriver lärare de tillvägagångssätt som används för att identifiera språkstörning hos elever med svenska som andraspråk? Studien utgår från en sociokulturell teori. I studien används en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Sex olika intervjuer genomförs med lärare i grundskolan och analyseras med hjälp av tematisk analys. I resultatet framkommer att olika professioner uppmärksammar en avvikande andraspråksutveckling genom överlämningar, kartläggningar och bedömningar av språket i sociala situationer. Samarbete mellan dessa professioner anses betydelsefullt. För att upptäcka en språkstörning är modersmålet en viktig faktor. En språkstörning hos en elev med svenska som andraspråk kan vara svår att upptäcka. Lärarna saknar kunskap i kombinationen språkstörning och svenska som andraspråk. Tidiga insatser och samarbete med elevhälsoteam och logoped poängteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)