Nyanlända familjers första möte med förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna studie handlar om inskolning av nyanlända barn i Sverige. Vi har intervjuat pedagoger och nyanlända vårdnadshavare för att ta reda på deras erfarenhet inom inskolning. Detta för att få insyn på kommunikationen mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare inom inskolningar. Vi vill studera detta efter att ha upplevt tuffa inskolningar med nyanlända familjer och noterat att kommunikationen har varit svår på grund av att språket endast finns på vår sida som pedagoger. Den här studien kan bidra till en ökad förståelse och idéer med inskolning av nyanlända familjer på förskolan, samt att dela med sig om sina erfarenheter. För att få djupare förståelse och nå vårt resultat, har vi använt oss avolika forskningsteorier. Vi har valt att fördjupa oss av begreppen kommunikation, kommunikationsstörningar, interkulturalitet och språket.Resultatet av vår intervju visar att vårdnadshavare är nöjda med inskolningen och samarbetet med förskolan trots att de finns brister på kommunikationen. Pedagoger försöker att alltid vara förberedda innan inskolningen för att vårdnadshavarna och deras barn ska känna sig välkomna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)