Influencermarknadsföringens processer : En studie om influencermarknaden ur ett aktörsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Användningen av influencers på sociala medier har kommit att bli en populär strategi imarknadsföringssyfte bland företag i många olika branscher. Företagens användande avkända personer i marknadsföringssyfte är ett sedan länge tilltaget begrepp, men under det senaste decenniet syns influencermarknadsföring tillträda som ett alternativ till traditionell celebrity endorsement och är en stor del av den digitala marknadsföringen som görs idag. Influencers kallas de personer som besitter förmågan att influera andra människors beteende och köpintentioner. Trots att många företag idag implementerat influencermarknadsföring is in övriga marknadsföring saknas idag strategiska ramverk för beslutsfattande och utvärdering av influencersamarbeten. Syftet med denna studie var därför att undersöka förhållandet mellan köpare, det vill säga företag, och säljare, i.e. influencer för att sedan utreda hur företag värderar och utvärderar influencers i samband med ett samarbete. Denna kvalitativa studie undersöker marknaden för influencermarknadsföring och dess aktörer samt värdeutbyten. Vi utreder hur företag värderar och utvärderar influencers genom semistrukturerade intervjuer för att ta reda på hur det ideala samarbetet kan se ut och vilka aspekter som behöver förfinas eller tilläggas i processen. Tresvenska och ett amerikanskt detalj- och modehandelsföretag, samt fyra svenskamikroinfluencers intervjuades. Därefter gjordes en sammanställning av resultaten i kombination med tidigare forskning och sekundärdata. Resultaten visar att mikroinfluencers fördel på marknaden ligger i deras förmåga att skapatilltro hos konsumenten vilket i sin tur förbättrar köpintentionen. Det framkommer även att mikroinfluencers genererar förhållandevis bättre engagement rate än makroinfluencers, då följare upplever mikroinfluencern som personligare och mer lättillgänglig. Vidare visarstudiens resultat på en trend hos företagen som tyder på att betalda samarbeten är ett fenomen som är på väg att försvinna för att ge plats åt gifting, som innebär att influencern genomförsamarbetet i utbyte mot produkter istället för pengar. Förslag på vidare forskning är att genomföra ytterligare intervjuer med influencer som har en större följarskara då denna studie endast samlar empiri från mikroinfluencers. Ytterligare ett sätt att vidare undersöka influencers värdeaspekter är att kombinera den nuvarande studien med kvantitativa experiment som till exempel insamling av influencerdata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)