Det känslomässiga vårdandet : En intervjustudie om att vårda patienter med barn i palliativ vård.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Att vårda patienter i palliativ vård beskrivs som utmanande då sjuksköterskor blir känslomässigt berörda av döende patienter. Detta medför att sjuksköterskor kan finna sig i motstridiga roller och beskrivs vara i behov av att balansera känslor gentemot patienter, anhöriga och arbetskollegor. Tidigare forskning beskriver att vårda patienter med barn i palliativ vård som betydelsefullt. Dock saknas forskning kring sjuksköterskors upplevelser av detta fenomen. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ vård. Metod: Metoden bestod av en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datainsamlingen utfördes genom fyra semistrukturerade intervjuer och dataanalysen utfördes med en induktiv innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde sig bli berörda av patienter med barn under 18 år i palliativ vård, detta resulterade i tre kategorier; att bli berörd av patienten; att orka vårda och att inkludera hela familjen. Ur dessa kategorier kunde sju underkategorier urskiljas. Slutsats: Genom medlidande upplevde sjuksköterskorna sig bli känslomässigt berörda av patienterna. Sjuksköterskorna fann igenkännande aspekter hos patienterna, likt att vara mitt i livet samt att ha egna barn, som medförde en spegling hos dem själva. Det var essentiellt, såväl för patienterna och barnen, att få barnen delaktiga i vårdförloppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)