Medborgarskapstest, omstridda koncept, och möjliggörande villkor

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den 24 oktober 2019 beslutade den svenska regeringen att en statlig offentlig utredning skulle genomföras med syftet att presentera förslag om hur ett medborgarskapstest skulle kunna fungera som ett lagstiftat krav för medborgarskap. Denna undersökning tillämpar WPR-ansatsen, och med hjälp av politisk teori och genom att problematisera texten i SOU 2021:2 syftar den till att spåra och frilägga de hypotetiska icke-intentionala implicita antaganden beträffande gränsdragningsproblemet, demos, och medborgarskap som är de möjliggörande villkoren för de resonemang om medborgarskapstest som uttrycks i SOU 2021:2. Undersökningens resultat är att problemrepresentationen i SOU 2021:2 är minskad förening mellan medborgarna och minskad samhörighet med Sverige. De implicita antaganden som är de möjliggörande villkoren för diskursen om medborgarskapstest i SOU 2021:2 är (1) språket är en grund för folkstyrelsen, (2) samhället ska vara sammanhängande och enat, och (3) distinktionen mellan inhemskt/överlägset och utländskt/underlägset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)