Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. Det har identifierats att många bostadsbolag i Sverige tycker att det är svårt att generera lönsamhet i nybyggda studentbostäder. Studien kommer redogöra för vad bostadsbolag anser vara de kritiska faktorerna för att uppnå lönsamhet vid nybyggda studentbostäder och hur dessa bolag opererar för att nå en tillfredsställande avkastning. Syfte: Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka varför det är svårt att uppnå lönsamhet i nybyggnationen av studentbostäder i Sverige. Studien kommer även identifiera vilka faktorer som påverkar lönsamhet i det studerade ämnet. Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ fallstudie som bygger på semistrukturerade intervjuer med fem bostadsbolag på olika orter i Sverige. Företagen har valts ut för att de är stora aktörer på sin respektive ort som har stor insyn i studentbostadsmarknaden. Studien använder en abduktiv ansats. Slutsats: Det finns inte någon enskild kritisk faktor som skapar lönsamhet i projekt utan det krävs en noggrann avvägning mellan flera faktorer för att lyckas. Förutom att målgruppen (studenter) är en väldigt betalningssvag grupp har studien identifierat ett antal kritiska faktorer som spelar stor roll på lönsamhet hos studentbostäder iSverige. Användandet av diskonteringsmetoder är viktigt för att göra en bra bedömning av investeringar i studentbostäder. Det statliga investeringsstödet är i flera fall avgörande för att få investeringskalkylerna att gå ihop. Studien finner att ränteläget idag är fördelaktigt för att investera, även om avkastningskrav behöver vara hållbara på sikt. Utöver det ökar byggkostnaden per m² och driftkostnader med små studentbostäder. Slutligen gör den stora bostadsbristen i Sverige att flera företag inte använder sig av omfattande känslighetsanalyser men vikten av riskanalyser ökar med att bristen på bostäder minskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)