Akusmatisk gestaltning: Filmljudets betydelse bortom bildens ramar

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/DSN

Sammanfattning: Kandidatarbetets innehåll undersöker och diskuterar frågeställningen: “Hur påverkas narrativet i en film genom att gestalta ljudet akusmatiskt?”. Med hjälp av teorier och slutsatser från filmteoretiker så som Michel Chion, David Sonnenschein och Klas Dykhoff, har vi till kortfilmen Alla ljuger skapat en ljudläggning med fokus på narrativa ljud utanför den rörliga bilden. Vårt resultat syftar till att skapa grunden till en svensk standardisering av de existerande teorier och metoder för gestaltning av akusmatiska ljud i film. The content of this bachelor thesis examines and discusses around the question: “How does the implementation of acousmatic sounds affect the narrative of a motion picture?”. With theories and conclusions by film theoreticians such as Michel Chion, David Sonnenschein and Klas Dykhoff, we have produced a soundtrack for the short film Alla ljuger (Everybody lies) with focus towards narrative sounds outside the moving image. The results of this bachelor thesis aims towards creating the foundation for a Swedish standardization of the theories and design of acousmatic sound in film.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)