"På hjul i skolan" : En studie om rullstolsburna ungdomars möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka integrerade rullstolsburna ungdomars möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet i skolan.  Vilken påverkan har den fysiska skolmiljön, och på vilket sätt har miljön anpassats?  Vilka begränsningar och vilka möjligheter ser ungdomarna själva finns för att utöva fysisk aktivitet i skolan?  Hur ser lärare på begränsningar och möjligheter till att ungdomarna ska kunna utöva fysisk aktivitet i skolan?  På vilket sätt påverkar de andra eleverna den rullstolsburnes fysiska aktivitet i skolan? Metod I studien deltog tre elever med ryggmärgsbråck, alla pojkar (14-17 år), och som var integrerade i den vanliga skolan, samt tre lärare varav två män och en kvinna (30-51 år). Vi genomförde en kvalitativ intervju med varje deltagare. Intervjuerna var mellan 15-30 minuter långa. Frågorna ställdes utifrån två olika intervjuguider, en för barn, och en för vuxna. Intervjuerna spelades in och sammanställdes för att därefter tolkas utifrån en ramfaktorteori och tidigare forskning. Resultat Under intervjuerna framkom att barnens begränsningar och möjligheter för fysisk aktivitet i skolan är beroende av ett antal olika ramfaktorer. De ramfaktorer som framförallt påverkade var lärarnas kunskap om rörelsehindret och om skolan var anpassad med exempelvis hissar och ramper. Den rörelsehindrades egen vilja samt övriga skolkamrater ansågs också ha en stor inverkan och kunde ses som såväl en begränsning som möjlighet till fysisk aktivitet i skolan. Slutsats Lärarnas kunskap, storlek på gruppen samt skolans och kommunens resurser är det som vi ser som avgörande för hur lyckad en integrering ska bli för den rörelsehindrade. Alla dessa tre faktorer kan öppna för den rörelsehindrades möjligheter för fysisk aktivitet i skolan, men kan också leda till begränsningar om de inte uppfylls på ett bra sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)