Akademiskt ordförråd under utveckling: med fokus på substantiv i Tisustexter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Olausson Ylva; [2017-06-08]

Nyckelord: Tisus; ordförråd; substantiv;

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker huvudsakligen kvantitativa aspekter av samband mellan lexikala särdrag, med fokus på substantiv, och bedömd färdighetsnivå på Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) skriftliga del. Eftersom ett godkänt resultat på Tisus ger grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier så kan bedömningen få mycket stora konsekvenser för den enskilda testtagaren och därför är det här ett angeläget område att utforska. Studien genomförs på 32 Tisustexter, 16 godkända och 16 underkända, hämtade från Tisuskorpusen som är en inlärarkorpus inom projektet Swedish Learner Language (SweLL). Delområden i den kontrastiva undersökningen är nominalkvot, substantiviska sammansättningar samt jämförelser med innehållet i Svensk akademisk ordlista (AO) och i frekvensbaserade ordlistor från bloggkorpus. Syftet är att beskriva hur lexikala särdrag, med fokus på substantiv, skiljer sig mellan godkända och underkända texter och därmed eventuellt påverkar bedömningen av Tisus skriftliga del. Studien av nominalkvot visar att det verkar finnas ett samband mellan andelen substantiv i texten och bedömningen. Vidare är substantiviska sammansättningar samt de nominaliseringar, och övriga ord som sammanfaller med AO mer frekventa i de 16 godkända texterna jämfört med de underkända. Dessutom har de underkända texterna en högre täckningsgrad i jämförelsen med de frekvensbaserade ordlistorna från bloggkorpusen vilket tyder på att de innehåller fler talspråkliga drag än de som är godkända. Underlaget är inte tillräckligt stort för att dra generella slutsatser, men det finns mycket som tyder på att testtagarens kunskap om och användning av de innehållsord som tillhör ordklassen substantiv, vilka bidrar till texternas informationstäthet, spelar roll för bedömningen. Det verkar dock förekomma en hel del avvikelser från medelvärdena i enskilda texter vilket pekar mot att andra bedömningskriterier som exempelvis helhetsbedömningen av texten väger tungt. Nyckelord: Korpuslingvistik, inlärarkorpus, SweLL, akademiskt skrivande, bedömning, frekvensordlistor, Svensk akademisk ordlista, sammansättning, Tisus, sva-inlärare, ordförråd, ordinlärning, skrivutveckling

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)