Miljöarbete inom transportsektorn En fallstudie av hur miljömål kommuniceras inom åkeriverksamheten i Green Cargo

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Aspevall; Michael Johnson-lutovsky; [2009-05-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembakgrund: Transportsektorn och framförallt vägtransporter är den enskilt störstaproblemområdet med avseende på kolidioxidutsläpp i världen. Förändringsåtgärderna somhittills har gjorts inom sektorn är otillräckliga, främst eftersom det totala antalet transporterfortfarande ökar. Företag, främst industriländerna, har under de senaste decennierna börjatintegrera miljömål i sina företagsstrategier. Det statliga transport- och logistikföretaget GreenCargo bildades år 2001 och samma år införde företaget ett balanserat styrkort med integrerademiljömål. Meningen var att arbetarna skulle känna sig mer delaktiga och se att det går attpåverka utfallen. Men en integrering av miljömål innebär inte automatiskt att organisationenblir miljövänligare. För att miljömålen ska ge önskvärda resultat krävs att implementeringenav strategin lyckas.Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att förstå vilka svårigheter som finns med att implementerastrategiska miljömål i ett företag i transportsektorn. Vi avser komma fram till omuppfattningen av miljömålens påverkbarhet skiljer sig mellan olika hierarkiska nivåer iföretaget. Syftet är också att finna vilka svårigheter som finns gällande kommunikation avmiljömål från ledningsnivå till operativ nivå.Metod: Vi har gjort en fallstudie på Green Cargo. Vi valde respondenter som spegladeåkeriverksamhetens hierarkiska nivå. Metodvalet gjorde att det blev naturligt att ha enkvalitativ utgångspunkt gällande datainsamling då fokusering ligger på insikt, upptäckandeoch tolkning av respondenternas uppfattningar.Slutsatser: Studien har funnit att svårigheterna gällande kommunikation av miljömål tillföretagets operativa nivå beror på flera faktorer. Chaufförerna har otillräcklig kommunikationmed närmaste chefer och begränsad tillgång till viktiga kommunikationskanaler. Ytterligaresvårigheter som har identifierats är avsaknaden av yttre motivationsincitament samt attverkligheten i företaget inte alltid stämmer överens med strategin. Studien har också funnit attinställningen till miljömålens påverkbarhet skiljer sig mellan olika hierarkiska nivåer.Företagets övre nivå menade att eco-driving möjliggör minskningar av bränsleförbrukningen itillräcklig utsträckning för att kunna nå upp till pretsationsmålet. Lägre nivåer ansåg attmöjligheterna att köra eco-driving är avsevärt mycket svårare i större städer som till exempelGöteborg. Slutsatsen blir att den eco-drivingutbildning som enligt ledningsnivå och högrechefer medför tillräcklig påverkbarhet i praktiken är svår att tillämpa till fullo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)