Kriser och förtroende

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mikael Lindgren; Max Rosengren; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I dagens kommunikationssamhälle har kriser som drabbar företag blivit allt mer förekommande. Inget företag idag går säkert för en kris vilket gör att det måste vara förberett. Krishantering är ett organiserat sätt för att företaget ska kunna fungera så normalt som möjligt under en kris. En viktig del i krishanteringen handlar om att upprätta en beredskap och minimera de risker som är förenade med verksamheten. Kriskommunikationen är en del av krishanteringen och handlar om företagets hantering av kommunikationen till interna och externa intressenter för företaget i samband med krisen. Det finns olika kriser som ett företag kan drabbas av men generellt kan sägas att en kris uppstår när ett företag inte har kontroll över en situation som kan drabba dess tillgångar och värden. Vi har valt att i vår uppsats fokusera på förtroendekriser och hur företag förebygger samt hanterar dessa. Vilken kris som helst kan utvecklas till en förtroendekris genom bristfällig hantering ifrån företagets sida. Förtroendet för företaget kan exempelvis hotas genom att det inte agerar efter de uttalade värderingarna. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur ett företags agerande under en kris kan bidra till att bevara och eventuellt öka dess förtroende. Vi har undersökt detta genom att göra en fallstudie på IKEA och en kris som företaget drabbades av år 2005. Denna fallstudie har jämförts med några av IKEA: s tidigare kända kriser, vår referensram samt svar från utomstående kommunikationsexperter. Några av de viktigaste resultaten vi har kommit fram till för kunna bevara förtroendet i samband med en kris är att etablera en beredskap; att ha en snabb, ärlig och öppen kommunikation under krisen samt att gå ut med ett enat budskap. För att öka förtroendet anser vi att företaget genom aktiv handling måste visa på att det har bidragit till något bättre. Nyckelord Crisis Management, förtroende, förtroendekris, kommunikation, kris, krishantering, kriskommunikation, trovärdighet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)