Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. Barn som är överviktiga eller lider av fetma riskerar att vara det livet ut. Sjuksköterskan har som uppgift att främja hälsa genom att ha en holistisk syn på individen. En insikt i hur varje person uppfattar sin livskvalitet är därför en grundläggande utgångspunkt.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva barn och ungdomars livskvalitet vid övervikt eller fetma skattat utifrån det egna och föräldrarnas perspektiv.  Metod: Litteraturstudie av beskrivande design som omfattar 12 stycken artiklar, varav en använde mixed method och de övriga 11 använde kvantitativ ansats.  Huvudresultat: Barn och ungdomar som led av övervikt eller fetma skattade ofta sin livskvalitet lågt. Detta framför allt i kategorierna för fysiska- psykiska- och sociala funktioner då många uppgav sämre fysiskt välmående och hade svårigheter att delta i fysisk aktivitet, upplevde nedstämdhet och hade en låg självkänsla. Erfarenheter av mobbing och utanförskap var vanligt förekommande hos dessa barn och ungdomar.  Slutsats: Samband mellan låg livskvalitet och ökad vikt kunde observeras i domänerna för fysisk- psykisk- och social funktion. Då övervikt och fetma bland barn och ungdomar ständigt ökar världen över behöver sjuksköterskan ha en förståelse för detta fenomen för att kunna ha ett holistiskt synsätt på individen och ge ett gott stöd för att stärka barnen och ungdomarnas känsla av sammanhang i sitt arbete med att främja hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)