E-handelsreturer inom heminredning och möbler

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Tillväxten i den svenska e-handelsmarknaden har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar e-handelsföretagens returer. Ehandelsföretagen ser ofta returprocessen som ett onödigt ont och som en kostsam post. Därför har företagen oftast inga utarbetade strategier för att effektivisera returprocessen ur konsument- och kostnadssynpunkt. Segmentet heminredning och möbler är ett av segmenten som har haft kraftigast tillväxt under det senaste året, vilket leder till att returer gällande skrymmande produkter har ökat. Syfte: Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur svenska ehandelsföretag inom heminredning och möbler i deras returprocess arbetar med avvägningen mellan kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. För att samla in empiri har vi genomfört en dokumentstudie samt två fallstudier gällande returprocessen hos två e-handelsföretag inom segmentet heminredning och möbler. Slutsatser: Enligt studien arbetar de två studerade e-handelsföretagen utifrån olika returstrategier gällande kundnöjdhet och kostnadseffektivisering. För att förhindra en returprocess samt skapa kundlojalitet vid en returprocess har vi genom studien kommit fram till att information om både produkten och returprocessen är en vital faktor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)