REKRYTERARES EXPLICITA OCH IMPLICITA ATTITYDER GENTEMOT KANDIDATER MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lisa Skinner; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Som sociala varelser är vi människor ständigt i rörelse och utsätts för nya intryck. Mentala föreställningar om omvärlden hjälper till att spara tid och energi istället för att processa samma information om igen. Detta leder till kategoriseringar, stereotyper och i förlängningen fördomar. Denna undersökning har sökt kartlägga en grupp bestående av 23 rekryterare och deras attityder gentemot kandidater av annan etnisk bakgrund. Attityderna har mätts dels genom att de fått genomföra Implicit Association Test (IAT) samt även fyllt i en enkät. IAT mäter omedvetna attityder och reaktionstid gentemot olika stimuli. Resultat har här redovisats på en skala från 0-3 poäng och jämförts med en kontrollgrupp bestående av 25 studenter. Studien har varit explorativ och utgått från möjligheten att rekryterarna skulle uppvisa ett genomsnittligt högre resultat på IAT än studenterna. Förutom testresultatet från IAT har även beräkningar gjorts på ålder, antal års erfarenhet av rekrytering och korrelationer mellan enkätsvaren och IAT-resultat. Resultatet visar att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan grupperna och en förklaring till detta kan vara det låga deltagarantalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)