E-kronans plats i den svenska ekonomin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: De senaste åren har det skett en drastisk förändring av betalningsmönstret i Sverige, där nästan alla kontanta betalningar har ersatts av digitala betalningar. Riksbanken har därför påbörjat en utredning kring behovet och effekterna av en digital centralbanksvaluta i form av en e-krona. I denna uppsats analyseras e-kronans plats som ett framtida betalningsmedel i den svenska ekonomin baserat på allmänhetens efterfrågan på e-kronor. Detta studeras utifrån makroekonomiska aspekter samt genom en kvantitativ enkätundersökning. Studien finner att det finns ett behov av en e-krona och att efterfrågan baseras på e-kronans utformning och egenskaper, varvid dessa kräver noggrant övervägande och vidtagna legala åtgärder innan en lansering. Vidare finner författaren att efterfrågan potentiellt kan komma att bli hög, varefter efterfrågans betydelse för effekter på penningpolitiken och den finansiella stabiliteten behöver utredas vidare. Baserat på teorin och resultatet av enkätundersökningen är studiens slutsatser att e-kronan har en plats som ett framtida betalningsmedel i den svenska ekonomin och att den bör införas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)