Att leva med övervikt och fetma: Barns perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lina Bolin; Caroline Persson; [2019-08-16]

Nyckelord: barn; övervikt; fetma; upplevelse; sjuksköterska;

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn betraktas som ett ständigt växande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Tillståndet påverkar både hälsa och utveckling, vilket bidrar till ökad risk för en rad sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Övervikt och fetma beror på såväl genetiska och kulturella faktorer som olika livsstilsfaktorer. Övervikt och fetma påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den psykiska hälsan. Syftet: Syftet var att belysa barns upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga artiklar, varav sex med kvalitativ metod och två med kvantitativ metod. Litteraturöversikten gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna granskades genom SBUs granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier av kvalitativ forskningsmetodik samt röda korsets mall för granskning av vetenskapliga artiklar. Resultat: Det resultat som framkom i litteraturstudien delades in i fyra huvudteman; utanförskap och önskan om att passa in, barns kunskaper och attityder till övervikt och fetma, förlust av självförtroende och självkänsla samt behov av stöd och motivation. Dessa teman visade på att många barn med övervikt och fetma känner fysiska, psykiska och sociala svårigheter i sin vardag. Slutsatser: Mobbning visade sig vara en stor del av barnens vardagliga liv. Såväl självkänsla som självförtroende påverkades negativt. Barnen önskade ett ökat stöd från sjuksköterskan som visade sig ha en stor inverkan för barnens upplevelse av emotionellt stöd. Därav kräv det att sjuksköterskan ska ha en bred kunskap och förståelse för hur barnen upplever sin situation, för att kunna bemöta dem på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)