Samma fordon, olika cyklister: En nyansering av den cyklande arbetspendlaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Denna studie har berört problematiken med utsläpp relaterade till trafikstockning i storstadsregioner. Trängsel uppstår ofta i samband med arbetspendling, varför en trafikomställning mot mer hållbara färdmedel är önskvärd. Cykeln som transportmedel vid arbetspendling blir allt vanligare, men kunskapen om hur behov och anspråk skiljer sig mellan olika cyklister är bristfällig. För att främja en omställning till mer hållbara transportmedel behövs en bättre förståelse för hur skillnader mellan olika pendelcyklister kan se ut. Studiens övergripande syfte har därför varit att kartlägga den möjliga variationen inom gruppen arbetspendlande cyklister, med avgränsning till Göteborgs Stad. För att besvara detta syfte görs försök till att identifiera olika kategorier av cyklande arbetspendlare. Vidare undersöks huruvida dessa framtagna grupper skiljer sig åt med fokus på olika behov och hinder i trafiken. Slutligen studeras hur dessa olika grupper ställer sig till konkreta planeringsförslag gällande cykeltrafik. Studiens syfte och frågeställningar besvaras med hjälp av en multimetoddesign bestående av en kvantitativ urvalsenkät i kombination med kvalitativa samtalsintervjuer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)