Colombianer i Sverige – Om rebusque, försörjning och att ta sig framåt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur colombianer i Sverige gör för att skaffa sig försörjning och på andra sätt ”ta sig framåt”. Mer specifikt undersöks vilken betydelse begreppet rebusque får, som i Colombia har innebörden av strategier för att med alternativa metoder lösa olika problem. Betydelsen av rebusque undersöks dels i sökandet efter försörjning men även i narrativet om självet. Uppsatsen grundar sig på intervjuer med åtta stycken colombianer som bor olika delar av Sverige. Av intervjuerna har det framgått att det finns en tydlig koppling mellan rebusque och klass. De som har använt sig av metoder för försörjning som kan klassas som rebusque har i de flesta fall kommit ifrån en ekonomiskt utsatt situation, och majoriteten har även lämnat rebusque när andra möjligheter till försörjning har uppstått. I informanternas livshistorier framträder oavsett klasstillhörighet en tendens att framhäva sig själv som en självständig och driven individ som ”fixar saker själv”, egenskaper som på olika sätt kan relateras till begreppet rebusque. Hur man uttryckte denna självständighet kan även det hänföras till klass; hos de som kom från en medelklassbakgrund framhölls den ofta på tal om att man hade (vidare)utbildat sig medan den hos de som kom från mindre gynnsamma ekonomiska förhållanden framhölls som en egenskap eller arbetsmoral som kunde kopplas till bakgrunden som rebuscador och/eller colombian. Att självständigt ta sig framåt har för informanterna varit viktigt dels för att inte reduceras till ”the immigrant other” men även för att skapa sig själva som självständiga individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)