Patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling av fysisk smärta : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och innebär lidande i flera dimensioner för personen som är drabbad. Att lindra lidande ingår i sjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta kan både uppstå och hämmas genom flera olika mekanismer i kroppen. Akupunktur är en icke farmakologisk behandlingsmetod som sjuksköterskan kan använda sig av för att lindra smärta hos patienten. Teoretisk anknytning i detta arbete är Katie Erikssons omvårdnadsteori som behandlar tre olika typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling av fysisk smärta. Metod En litteraturöversikt med 15 inkluderade studier, publicerade mellan år 2009 och 2019. Använda databaser är PubMed och CINAHL Complete. Insamlad data har bearbetats med integrerad analysmetod. Resultat Fem kategorier utmynnade: smärtlindring, psykisk hälsa, negativa erfarenheter, förtroende för vårdpersonalen samt autonomi. I flera studier framkom att patienter upplevde fysisk smärtlindring och eller ett ökat välbefinnande som resultat av akupunkturbehandlingen. Smärtlindring visade sig på patienters egna skattningar, minskad användning av analgetika samt på fysiska tecken. Förbättrad psykisk hälsa observerades genom minskad grad av depression och ångest samt ökad känsla av avslappning hos patienterna. De negativa erfarenheterna handlade om smärta vid instickande av nålar eller utebliven effekt. Det ökade förtroendet för vårdpersonal grundade sig i ett personcentrerat bemötande samt tillfredsställelse med behandlingen. Förbättrad autonomi sågs genom ökad tilltro till egen förmåga, ökad känsla av kontroll samt ökad fysisk aktivitet. Slutsats Akupunkturbehandling som smärtlindring kan minska patientens lidande på flera olika sätt. Flera patienter, dock inte alla, har upplevt och erfarit att behandlingen lindrar fysisk smärta. Oavsett smärtlindrande effekt eller inte, så upplevde de flesta att behandlingen ledde till ett ökat välbefinnande, vilket kan minska lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)