Skräpmonster, systrar och socialisation - en diskursanalys av bilderböcker på temat hållbar utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Hållbar utveckling är ett nytillkommet begrepp i förskolans reviderade läroplan. En vanlig kategorisering är att dela in begreppet i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Eftersom hållbar utveckling kan ges olika tolkningar kan det vara svårt som pedagog att veta hur det ska komma till uttryck i förskolans undervisning. Bilderböcker är en del i förskolans verksamhet och denna studies syfte är att med hjälp av diskursanalys studera hur hållbar utveckling görs i några utvalda bilderböcker. Först framförs tidigare forskning på området hållbar utveckling i skola/förskola och studier kring att arbeta med bilderböcker som en del i ett lärande om hållbar utveckling. Genom Macnathens diskursanalytiska verktyg analyserades 15 bilderböcker, 9 där den ekologiska aspekten av begreppet framträder och 6 med fokus på den sociala aspekten. Den ekonomiska valdes bort på grund av studiens begränsade omfång. Med analysen ville jag ta reda på vilka diskurser som kommer till uttryck i dessa böcker. Den syftade även till att undersöka vilka av Öhmans och Östmans definierade undervisningstraditioner som framträdde i böckerna, samt hur ansvar fördelades i diskurserna. Studiens slutsats är att det i böckerna framträder olika diskurser om hållbar utveckling och att böckerna som kategoriserades inom den ekologiska dimensionen i större utsträckning gav uttryck åt ett normativt perspektiv, medan de sociala lutade mer åt det pluralistiska hållet. Barnen är de som i diskurserna ges ansvar till att göra världen mer hållbar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)