Motivation för matematik : En kunskapsöversikt om motivationensbetydelse för matematikundervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning   Motivation gynnar lärandet och gör att arbetet känns meningsfullt. Om skolan bidrar till ett positivt studieklimat med god interaktion mellan elever och lärare genererar det ett ökat intresse och engagemang. Detta påverkar elevernas prestation i ämnet positivt.   I kunskapsöversikten har vi kartlagt nio vetenskapliga artiklar som studerar motivation hos elever i grundskolan, samt lärarens roll att motivera. Syftet med vår kunskapsöversikt är att öka förståelsen för hur forskningen om motivation kan stärka matematikundervisningen och den vänder sig till grundskolans yngre åldrar.   Med hjälp av olika databaser har vi med sökord och relevans till vår kunskapsöversikt fått fram nio artiklar. Vi har uppmärksammat och analyserat artiklarnas syfte, frågeställningar, urval, metod och resultat. Detta för att få en övergripande bild av forskningsfältet och en fördjupad förståelse för studiernas resultat. Vi belyser även hur artiklarna definierar begreppet motivation. Majoriteten av studierna har en kvantitativ metod och minoriteten en kvalitativ metod. Vi identifierar begreppet motivation bland artiklarna och jämför definitionerna i resultatet. Artiklarnas resultat analyseras och det visar skillnader kring hur ålder påverkar intresset för matematik positivt eller negativt. Resultatet visar även att undervisningen bör bedrivas genom att vara varierad, konkret laborativ och tydligt kopplad till elevernas vardag.   Vårt resultat indikerar att läraren har en avgörande roll för att bibehålla motivation hos eleverna. Elevernas attityder påverkas av den lärandemiljö som de befinner sig i och det intresse som de har för matematik. I vår kommande yrkesroll ser vi att denna lärdom kring motivation och matematik känns betydelsefull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)