Utvärdering av ramverk för värdering av tätortsnära ekosystemtjänster - Värdering av ekosystemtjänster i Södra Skanstull, Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Miljö- och energisystem

Sammanfattning: Jämfört med andra ekosystem som våtmarker eller skogar så har de urbana ekosystemen blivit relativt lite uppmärksammade. Att integrera vegetation i urbana miljöer bidrar till positiva hälsoaspekter, stärker den biologiska mångfalden samt bidrar till sociala värden. Begreppet ekosystemtjänster har blivit allt mer etablerat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på verktyg för att värdera dessa nyttor som naturen ger. År 2013 utvecklades ett ramverk för ekonomisk värdering av tätortsnära ekosystemtjänster. Detta ramverk testas i den här studien i samarbete med White arkitekter. Värderingen av ekosystemtjänster görs i Södra Skanstull i samband med utvecklingen av ett planprogram för området. Värdering av ekosystemtjänster har visat sig vara ett givande för att ge konkreta argument för varför naturen i städer behövs. Det knyter ihop flera funktioner som är viktiga i en stad vilket gör det till ett bra verktyg för multidisciplinär stadsplanering. Vid värdering är det viktigt att inte bara värdera i ekonomiska termer då dessa resultat sällan kan fånga alla värden som ges av ekosystemtjänster. Osäkerheterna i resultaten är dessutom ofta stora då de baseras på uppskattningar och antaganden. Det gör att ekosystemtjänster lätt kan över- eller undervärderas om resultatet ses som absoluta sanningar. Den här studien har påbörjat en uppdelning av värden i ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Vidare studier krävs för att definiera de här olika värdetyperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)