Barnlitteratur i förskolan : Förskolans möjlighet att främja alla barns läslust

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studiens syfte är att få fördjupad förståelse för förskollärares och barnskötares uppfattningar och erfarenheter av barnlitteraturens betydelse i förskolans lärmiljö i avseende att främja alla barns läslust. Studien utgick från en kvalitativ metod och det empiriska material som samlats in är baserat på beskrivningar av förskollärares och barnskötares arbete med barnlitteratur. Analysen av studiens resultat tar utgångspunkt i ett allmändidaktiskt perspektiv och teorin om litteracitet. Resultatet tyder på att samtliga pedagoger har en uppfattning om att litteracitetarbete är en viktig del av förskolans utbildning. Samtidigt visar resultatet på att arbetet med barnlitteratur varierar. Därmed kan vi konstatera att barnen ges olika förutsättningar till att utveckla läslust och litteracitetskompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)