68-årsregeln i LAS - En utredning om regleringen innebär åldersdiskriminering samt om den möjliggör för ett längre arbetsliv

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Den demografiska utvecklingen i världen innebär en stor ekonomisk press på välfärdsstaterna. Andelen äldre i befolkningen har ökat vilket leder till att försörjningsbördan på de arbetstagare som är i arbetsför ålder också ökar. För att kunna lösa problemen med en åldrande befolkning behöver pensionsåldern höjas. I januari 2020 infördes därför 68-årsregeln i LAS i syfte att höja pensionsåldern i Sverige. Syftet med denna uppsats var att analysera om införandet av 68-årsregeln innebär bättre möjligheter för äldre arbetstagare att arbeta högre upp i åldrarna. De rättsliga problemen med den tidigare 67-årsregeln har därför analyserats samt att 68-årsregeln har analyserat utifrån om denna reglering undanröjer problemen som 67-årsregeln innebar. En analys har även gjorts om huruvida 68-årsregeln innebär nya rättsliga problem för arbetstagares möjligheter till ett längre arbetsliv. Dessutom har 68-årsregeln diskuterats utifrån om den innebär åldersdiskriminering enligt Likabehandlingsdirektivet och Diskrimineringslagen. 68-årsregeln innebar bland att åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjdes med 1 år samt att kravet på saklig grund för uppsägning togs bort för arbetstagare över 68 år. Den tidigare 67-årsregeln innebar hinder för äldre arbetstagares möjligheter att arbeta högre upp i åldrarna eftersom denna regel ofta sågs som en regel om avgångsskyldighet. I och med att det inte längre krävs saklig grund för uppsägningar av arbetstagare över 68 år har incitamenten för att säga upp arbetstagare i samband med att de uppnår LAS-åldern reducerats. 68-årsregeln kan dock innebära andra rättsliga problem för arbetstagares möjligheter att arbeta högre upp i åldrarna då anställningar med arbetstagare över 68 år inte är så flexibla som de verkar. Det är oklart om 68-årsregeln står i strid med diskrimineringsförbudet i Likabehandlingsdirektivet och Diskrimineringslagen då EU-domstolen aldrig tidigare har prövat en likadan reglering som 68-årsregeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)