EN SAK I TAGET Kvinnors-upplevelser-av-arbetsterapeutiskt-individuellt stresshanteringsprogram-”Vardagsbalans”.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stress kan ses som en interaktion mellan miljö och person, där olika orsaker som överbelastning, tidsbrist och högt arbetstempo kan vara bidragande stressfaktorer. Kvinnor har ökad risk att utsättas för stress då kombinationen av arbete och ansvar för hemsituationen kan innebära högre stress än för män. För att förebygga utvecklingen av stress är det önskvärt att möjliggöra aktivitetsbalans. Vid en av Närhälsans rehabmottagningar i Västsverige har ett individuellt stresshanteringsprogram Vardagsbalans utformats av arbetsterapeut som använts sedan 2014. Målet med Vardagsbalans är att uppnå aktivitetsbalans. Efterforskningar visar att det saknas studier inom stressrelaterad ohälsa som belyser kvinnors individuella upplevelser av stresshanteringsprogram. Därför anses detta relevant att studera för att bidra med utökad kunskap inom området.Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor med stressrelaterad ohälsa upplever sin aktivitetsbalans i vardagen efter individuellt stresshanteringsprogram Vardagsbalans.Metod: Studien bygger på intervjuer baserade på kvalitativ design med kvinnor som genomfört det individuella programmet Vardagsbalans. Analysen utgick från kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod.Resultat: Analysen av data visade en förändring av kvinnornas vardag i form av ett förändrat aktivitetsmönster. De utförde och tänkte annorlunda i sina aktiviteter, vilket bidrog till ökad upplevelse av aktivitetsbalans. Studien resulterade i fyra kategorier som illustrerar den upplevda aktivitetsbalansen. Kategorierna var följande, Förändrat förhållningssätt, Prioritera egna behov, Ökat välbefinnande samt Finner meningsfullhet i aktivitet.Slutsats: Det arbetsterapeutiska individuella programmet Vardagsbalans kan bidra med att möjliggöra aktivitetsbalans för kvinnor med stressrelaterade ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)