Influera i tidningen eller influencer på Instagram? : En kvantitativ jämförelse av hur konsumenters attityd påverkas mot ett varumärke genom influencer marketing i sociala medier jämfört med marknadsföring i traditionella medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Malin Petersson; Sofia Svensson; [2020]

Nyckelord: Instagram; newspaper; Instagram; tidning;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: I samma takt som sociala medier växer har också nya marknadsföringsstrategier tillkommit. Vi får reklam från människor som vi själva har valt att följa som gör samarbeten med företag i sociala medier, så kallat influencer marketing. Samtidigt har vi blivit allt mer immuna mot all form av reklam där en ny generation av konsumenter vuxit fram med en högre grad av skepticism och högre krav än tidigare. Syfte: Syftet med den här rapporten är att undersöka hur vi påverkas av influencer marketing i sociala medier i jämförelse med traditionell marknadsföring samt ta reda på vilka som påverkas mest, generation X eller Y. Metod: Denna studie är kvantitativ där vi använt oss utav enkätundersökning med två enkäter, en för influencers i sociala medier och en för traditionell marknadsföring. I enkäterna ställde vi förutom frågor kring respondenternas påverkan av influencer marketing gentemot traditionell marknadsföring även frågor kring hur respondenten tror att andra personer blir påverkade. Vi fick in 99 respektive 121 svar. Vår empiri har vi analyserat utifrån relevanta teorier. Slutsats: Resultatet av undersökningen var att respondenternas egen uppfattning var att de inte påverkas märkbart av någon av de olika marknadsföringsstrategierna. Den enda skillnaden mellan influencer marketing och traditionell marknadsföring som vi statistiskt kunde säkerställa var att vi använder oss mer utav influencers för att hitta information som kan knytas till status. Vi kan också se en tendens att vi påverkas mer av influencer marketing än traditionella medier, vilket våra teorier stödjer. Gällande vilka som påverkas mest, generation X eller generation Y, så blir svaret att generation Y tycks påverkas något mer eftersom denna generation påverkas mer av influencers, men lika lite som generation X av traditionella medier. Generation Y är mer mottagliga för budskap från personer de litar på vilket stödjer resultatet, men sägs också ha en högre skepticismmot reklam överlag vilket talar emot resultatet på i vår studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)