En studie om lärares resonemang kring vad som påverkar deras digitaliserade undervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studien syftar till att 1. Att undersöka vilka faktorer som kan påverka lärares digitaliserade undervisning samt 2. Att undersöka hur några lärare beskriver sin digitaliserade undervisning, vilket i sin tur möjliggör en analys av beskrivningarna i relation till den nationella digitaliseringsstrategins mål. Studiens design är komparativ då resultaten från fem individuella semistrukturerade intervjuer med lärare från två olika skolor, analyserats i relation till tidigare forskning och utifrån det teoretiska ramverket Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). De intervjuade lärarna arbetar inom de lägre årskurserna (förskoleklass till årskurs 3). De frågeställningar som ställdes var: Hur resonerar lärare kring sin digitaliserade undervisning? Vilka faktorer anser lärare påverkar deras digitaliserade undervisning? och Hur beskriver lärare sin digitaliserade undervisning och hurdana är förutsättningarna i jämförelse med den nationella digitaliseringsstrategin? Resultaten och min analys i relation till den nationella digitaliseringsstrategin visar att en ökad tillgång till teknisk support för lärarna och en utveckling av lärares kunskaper kring digitaliserad undervisning krävs. De faktorer som lärare anser påverkar deras digitaliserade undervisning kan sammanfattas som tillgång till digitala resurser, lärares kunskap, tillgång till support samt digitala resursers inverkan på elevers motivation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)